Hospital Bucaramanga (Colòmbia)

Construcció d'una xarxa de conductes metàl·lics per donar servei d'aire net i filtrat a diferents sales de l'hospital (quiròfans, sala forense, sales d'anàlisi …) des 4 climatitzadors. Subministrament de 1300m2 de conducte rectangular FERGO Rect Clean simple per als circuits d'extracció i retorn, i conducte aïllat exteriorment amb escuma elastomèrica de 10 mm. per als circuits d'impulsió i aportació. Conductes circulars de retorn FERGO Hermetic. Tota la xarxa amb classificació d'estanquitat C.

Laboratorios Ferrer de Sant Cugat(Barcelona)

Subministrament de 1500m2 de conducte rectangular metàl·lic de 3 tipus: simple per als retorns, aïllat exteriorment amb escuma elastomèrica de 10 mm per a les impulsions i aïllat amb Ibercover de 40mm amb folre galvanitzat a l'exterior.