Definició Sala neta

Una sala neta és un local amb atmosfera controlada on la cocentració de partícules (segons dimensions), no sobrepassa uns certs nivells. A més, es vigilen altres paràmetres, com ara: temperatura, humitat i pressió relatives, cabal d'aire, taxa de renovació, nivell de soroll, lluminositat etc… A tal efecte s'estableixen diverses categories de sales netes (veure taula).

Clasificación de sala limpia en función de la concentración de partículas

Són sinònims de sales netes (sala neta): sala blanca, sala estèril o sala asèptica.

El control de la qualitat ambiental de la sala s'aconseguirà amb les tècniques pròpies d'una bona conducció i tractament de l'aire:

 • Filtració d'aire. Diverses etapes de prefiltració i filtres absoluts HEPA / ULPA
 • Taxes de renovació d'aire
 • Fluxos d'aire. Laminar i turbulent
 • Control de zones de pressió d'aire a la sala

Camps d'aplicació

Són múltiples les aplicacions industrials on es precisen atmosferes controlades.

 • Fabricació de semiconductors
 • indústria electrònica: ordinadors i televisors
 • Centres d'investigació i laboratoris
 • Indústria farmacèutica i cosmètica
 • Sector hospitalari i clínic
 • Processament d'aliments
 • indústria militar
 • elements òptics: lents i làsers
 • Indústria química i equipaments mèdics

Conducte per a sales netes FERGO Rect Clean

Els aspectes als quals pot contribuir un bon conducte de ventilació en la millora de les prestacions del tractament d'aire en una sala blanca:

 • Garantir el cabal d'aportació de disseny prefixat en els punts desitjats.
 • Aconseguir el cabal en l'extracció que garanteixi l'evacuació de les partícules contaminants
 • Facilitar la regulació dels equips a optimitzar els nivells de pressió entre espais
 • Impedir la formació de partícules i gèrmens a l'interior del conducte
 • Manteniment de la neteja de l'aire tractat
 • Reducció del nivell de soroll

La proposta de Fergotub per a aquest tipus d'aplicacions és el FERGO Rect Net.

 • Perfil d'unió tipus D millorat amb junta de butil a la gola
 • Unió longitudinal UL amb massilla higiènica incorporada
 • Juntes perimetrals i de cantonada per al segellat de les unions transversals UT.
 • Grapes de fixació per seccions importants
 • Esquadres robustes que impedeixen la torsió

El resultat és un conducte rectangular d'altes prestacions d'estanquitat: nivell C i D

Perfil millorat amb butil injectat
Perfil tipo D, resistente y estanco
UL amb massilla higiènica injectada
Juntes perimetral i de cantonada en UT
Conducto para salas límpias
Esquadra i grapes de cargol reforçades
Conducto para salas límpias