Prescriptor de instalaciones

Instal·lacions de ventilació prescrites d'acord amb normes

Les instal · lacions associades a les edificacions residencials, d'oci, comercials i industrials són cada dia més complexes. Fruit d'una normativa més exigent, es necessiten nous materials i sistemes, que la indústria ha de satisfer de forma immediata. De vegades són petites millores i en altres ocasions grans canvis que alteren i modifiquen els sistemes tradicionals. A aquests canvis no són aliens les instal · lacions de ventilació i climatització.

En Fergotub ens ocupa i preocupa conèixer la normativa que afecta el sector. És fonamental que tots els nostres fabricats, així com els integrats en els nostres sistemes compleixin les normatives vigents.

Realitzem una tasca de divulgació dels nostres coneixements en sistemes i components de ventilació amb l'Enginyer prescriptor de instalaciones , a fi de poder seleccionar i prescriure els materials òptims per a cada aplicació. Fugint dels malentesos i les pèrdues de temps en la recerca de materials i productes obsolets, que ja no compleixen les noves exigències normatives o han estat substituïts per altres amb millors prestacions.

Codi Tècnic de l'Edificació CTE

La modificació del Codi Tècnic de l'Edificació CTE de Març del 2006, i pel que fa a les disposicions de Seguretat en cas d'incendi SI, qualitat de l'aire interior HS3, protecció enfront del soroll HR i estalvi d'energia HE són les que més han influït en l'actualització dels sistemes de ventilació.

Código Técnico Edificación CTE
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios RITE 2007

Reglament d'Instal · lacions Tèrmiques en els Edificis RITE

L'entrada en vigor del CTE aconsellar derogar i substituir l'antic Reglament d'Instal · lacions Tèrmiques en els Edificis de l'any 1998 per un nou RITE (Agost del 2007) que ajuda a implementar les mesures adequades per al desenvolupament del Pla estratègic d'estalvi i eficiència energètica.

La manera de resum, la lectura del RITE, guia al fabricant d'equips i sistemes de forma precisa en el disseny i construcció dels mateixos, seguint uns estrictes criteris tècnics d'estalvi i confort.

Aspectes a considerar pel prescriptor d'instal·lacions de ventilació

Les exigències de benestar i higiene defineixen la temperatura i humitat de servei, així com la velocitat mitjana de l'aire, el nivell de qualitat de l'aire interior i el nivell de remor.

El nivell de exigència en eficiència energètica determina el gruix de l'aïllament tèrmic per a una conductivitat tèrmica de referència a 10 º de 0,04W / mK. Amb la possibilitat de modificar el gruix en funció de la conductivitat tèrmica del material aïllant utilitzat. Lambdes més baixes permeten utilitzar menors gruixos d'aïllament.

L'objectiu d' estalvi energètic determina el nivell d'estanqueïtat dels conductes de ventilació. Les xarxes de conductes tindran una estanquitat corresponent a la Classe B més, segons l'aplicació.

Exigències d'efectivitat duradora de les instal · lacions determinen la qualitat dels materials, els períodes i freqüència en les revisions de les instal·lacions. Així com l'obligació de reparació d'aquells punts on s'hagi produït algun tipus de deteriorament.

En definitiva, una lletania de regles, disposicions i reglaments , des dels nivells més propers de les administracions locals fins als més alts estaments europeus que orienten el sector de la ventilació i aire condicionat a la direcció a treballar. Permeten als fabricants realitzar una tasca de recomanació específica de materials i sistemes reals, de contrastada fiabilitat i fàcil adquisició en el mercat i que l'Enginyer prescriptor de instalaciones ha de conèixer per aconseguir assolir els objectius normatius vigents.