Conducto de aire acondicionado

Conductes d'aire condicionat. Generalitats

Els guanys i pèrdues de calor en els conductes d'impulsió i de retorn en una xarxa de conductes d'aire condicionat poden ser considerables. Això succeeix, tant quan el conducte travessa un local no condicionat com quan els conductes són de gran longitud travessant espais condicionats. La calor es transmet de fora a dins quan es refrigera un local i de dins a fora quan s'impulsa aire calent.

Hi ha diversos factors que influeixen en el guany de calor d'una xarxa de conductes:

  • El guany de calor augmenta amb un conducte rectangular amb un factor de forma més (relació costat major i costat menor gran)
  • Els conductes que transporten petites quantitats d'aire a baixa velocitat té més guanys de calor.

Per tant és una bona norma projectar conductes que tinguin seccions rectangulars amb una petita relació entre les seves dimensions i grans velocitats per disminuir els guanys de calor en els conductes. Si aquests discorren per locals no condicionats o per l'exterior, és determinant aïllar.

Gruix d'aïllament segons RITE

En l'edificació residencial, el RITE ens dicta el gruix d'aïllament exigible per poder convergir cap a instal·lacions tèrmiques energèticament eficients. En l'apartat IT 1.24.2.2. Aïllament tèrmic en xarxes de conductes:

  1. Els conductes i accessoris de la xarxa d'impulsió d'aire disposaran d'un aïllament tèrmic suficient perquè la pèrdua de calor no sigui major que el 4% de la potència que transporten i sempre que sigui suficient per evitar condensacions.
  2. Quan la potència tèrmica nominal a instal·lar de generació de calor i fred sigui menor o igual que 70 kW són vàlids els gruixos mínims d'aïllament per a conductes i accessoris de la xarxa d'impulsió d'aire de la taula adjunta. Per a potències majors a 70 Kw haurà de justificar documentalment que les pèrdues no són més grans que les indicades anteriorment.
  • Per a un material de conductivitat tèrmica de referència a 10ºC de 0,40 w /(m.K), seran els gruixos reflectits en la taula inferior.
  • Per a materials de conductivitat tèrmiques diferent de l'anterior, es considera vàlida la determinació del gruix mínim aplicant les equacions:
Conductos de aire acondicionado

d= Gruix mínim del material emprat en mm.

dref= Gruix mínim del material referència en mm.

l= Conductivitat tèrmica material emprat en W / Mk

λref= conductivitat tèrmica de referència a 10ºC de 0,04 W / mK

D= Diàmetre interior del material aïllant, coincident amb l'exterior del conducte en mm

EXP= Nombre neperià( 2,718..) elevat a la xifra entre parèntesis

El conducte d'aire condicionat

Per millorar les prestacions tèrmiques de les instal·lacions existeixen i han aparegut nous materials aïllants tècnics que ofereixen una bones prestacions en funció als objectius a assolir.

La base per fabricar uns bons conductes d'aire condicionat és un sòlid conducte de xapa galvanitzada tractat convenientment amb un aïllament que li confereix unes òptimes propietats tèrmiques. L'aïllament tèrmic pot ser interior o exterior en funció de si la xarxa de conductes recorre per fora o per l'interior de l'edificació, si és vist o transcorre per fals sostre etc…

Gruixos mínims d'aïllament per a compliment del RITE

Conductos de aire acondicionado
Conducte rectangular aïllat exterior
Conducto de aire acondiconado
Conducte rectangular aïllat interior
Conducto aire de acondicionado
Conducte RECTANG. aïllat interior NET
Conducto aire acondicionado.
Conducte rectangular aïllat sandvitx
Conducto de aire acondiconado

Característiques tècniques dels aïllaments utilitzats

Conductos de aire acondicionado